Lisansüstü Tezler

Doktora Tezleri

Furkan GÖZÜKARA

2016

Product Search Engine Using Product Name Recognition and Sentiment Analysis
Duygu analizi ve ürün isim tanımlama kullanan ürün arama motoru

Fatih ABUT

2017

Development of New Hybrid Models for Prediction of Maximal Oxygen Uptake Using Machine Learning Methods Combined with Feature Selection
Nitelik seçme algoritmalarıyla birleştirilmiş makine öğrenme yöntemleri kullanılarak yeni hibrit VO2MAX tahmin modellerinin geliştirilmesi

Serkan KARTAL

2017

Enhanced Generalized Regression Neural Network for Large Datasets
Büyük Veri Setleri İçin Geliştirilmiş Genelleştirilmiş Regresyon Yapay Sinir Ağı

Mehmet SARIGÜL

2019

A new deep learning approach: Differential convolutional neural network
Yeni bir derin öğrenme yaklaşımı: Farksal konvolüsyonel sinir ağı

Barış ATA

2019

Decoupled backstepping sliding mode control of underactuated systems with uncertainty
Belirsizlik altındaki eksik eyleyicili sistemlerin ayrıklaştırılmış geri adımlamalı kayan kipli kontrol metodu ile kontrolü

Çağatay Neftali TÜLÜ

2019

A semantic vector space model using Euclidean distance based relatedness
Öklid uzaklığını kullanarak anlamsal yakınlık hesaplayan bir vektör uzayı modeli

Ezgi ZORARPACI

2019

Privacy preserving rule-based classifiers using modified artificial bee colony optimization algorithm
Değiştirilmiş yapay arı kolonisi optimizasyon algoritmasını kullanan gizlilik koruyuculu kural-tabanlı sınıflandırıcılar


Yüksek Lisans Tezleri

Onur ÜLGEN

2008

Artificial neural network-based solutions of the interprocess communication problems
Prosesler arası haberleşme problemlerinin yapay sinir ağı tabanlı çözümü

Ali ŞENTÜRK

2009

Reduced ınstruction set processor design
Indirgenmiş komut setli işlemci tasarimi

İpek ABASIKELEŞ

2009

Performance evaluation of directory-based cache coherence protocols on an optical interconnection network supporting distributed shared memory
Dağıtık ortak hafıza destekli optik interkoneksiyon ağı üzerinde dizin tabanlı ön bellek tutarlılık protokollerinin performans analizi

Çiğdem ACI

2009

A new congestion control algorithm for improving the performance of a broadcast-based multiprocessor architecture
Yayım tabanlı çoklu işlemcili bir mimarinin performansını arttırmaya yönelik yeni bir tıkanıklık kontrolü algoritması

Mehmet ACI

2009

Development of a hybrid classification method for machine learning
Makine öğrenmesi için hibrit bir sınıflama metodu geliştirilmesi

Jale BEKTAŞ

2010

Segmentation of brain region of MRI's and omparisons between autistic and healthy adolescent
MRI görüntülerde beyin bölgelerinin çıkarılması ve otistik ve sağlıklı ergenlerin karşılaştırılması

Faruk KÜRKER

2010

Microfabrication based design and simulation of heterojunction solar cell
Heterojonksiyon güneş pilinin tasarımı ve mikrofabrikasyon tabanlı benzetimi

Farhad Soleimanian GHAREHCHOPOGH

2011

A multi agent system based solution for deadlock prevention in operating systems
İşletim sistemlerinde ölümcül kilitlenmenin önlenmesi için ajan sistemi tabanlı bir çözüm

Esra SARAÇ

2011

Web page classification using ant colony optimization
Karınca kolonisi optimizasyonu kullanarak web sayfası sınıflandırma

Özden ERÇİN

2011

Multi-objective bee colony optimization to tuning PID controller
Çok amaçlı arı kolonisi optimizasyonu kullanarak PID kontrolörün ayarlanması

Mümine KAYA

2011

Development of a software on distance education applications for compilation and plagiarism detection of C programming language assignments
Uzaktan eğitim uygulamalarında C programlama dili ödevlerinin derlenmesi ve intihal tespiti için bir yazılım geliştirilmesi

Ceyhun ÇELİK

2011

Initialization and training improvements for conic section function neural networks
Konik kesit fonksiyon yapar sinir ağları için başlatma ve eğitim geliştirmeleri

Noushin Shokrollahi GHAHREMANLOU

2012

Prediction of maximum oxygen uptake from maximal and non-exercise variables using machine learning methods
Maksimal ve egzersize bağlı olmayan değişkenler kullanarak maksimum oksijen alımının makine öğrenmesi yöntemleriyle tahmin edilmesi

Buse Melis ÖZYILDIRIM

2012

An error correcting code based SVM approach for multiclass classification
Çok sınıflı problemler için hata düzeltme kodu tabanlı DVM yaklaşımı

Amir Poorsadeg Zadeh YEGANEH

2012

Color quantization with nature inspired computing
Doğa esinli hesaplama ile renk kuantalama

Çağlar CENGİZLER

2013

A fluid dynamics based image segmentation approach and pap-smear image data classification
Pap-smear örneklerınde akışkan dinamiğine dayalı bır segmentasyon yaklaşımı ve görüntü versinin sınıflandırılması

Serkan KARTAL

2013

Assortative disassortative selection mechanisms for genetic algorithms
Genetik algoritmalar için assortatif- disassortatif seçilim mekanizmalari

Erhan TURAN

2014

Indoor ıntelligent video surveillance system application
Bina içi akilli görüntü güvenlik sistemi uygulamasi

Erman AKTÜRK

2014

Predicton of maximal oxygen uptake using machine learning methods combined with feature selection
Nitelik seçme ile birleştirilmiş makina öğrenme yöntemleri kullanılarak maksimum oksijen tüketiminin tahmini

Shahaboddin DANESHVAR

2014

Prediction of upper body power and maximal oxygen uptake of cross-country skiers using different regression methods
Farklı regresyon yöntemleri kullanarak kros kayakçılarda üst vücut gücünün tahmin edilmesi

Eser YÜCEL

2014

Prediction of maximum oxygen uptake (VO2max) with submaximal and questionnaire variables using different regression methods
Submaksimal ve anket değişkenleri kullanarak maksimum oksijen tüketiminin farklı regresyon yöntemleriyle tahmin edilmesi

Barış ATA

2014

Quadratic optimal control of an inverted pendulum using artificial bee colony algorithm
Yapay arı kolonisi algoritması ile bir ters sarkacın kuadratik optimal kontrolü

Ezgi ZORARPACI

2014

A hybrid approach of differential evolution and artificial bee colony for feature selection
Nitelik seçimi için diferansiyel gelişim ve yapay arı kolonisinin bir hibrit yaklaşımı

Mehmet SARIGÜL

2014

Q regression neural network
Q regresyon sinir ağı

Drilon JAHİRİ

2015

Pyramid self organizing maps (psom): a new approach to analyze large data sets
Piramit öz-örgutlemeli haritaları (PSOM): geniş veri setleri analiz etmede yeni bir yaklaşım

Serhat HIZLISOY

2015

Noise robust speech recognition using parallel model compensation and voice activity detection methods
PMT ve ses aktivitesi tespiti metodları kullanarak gürültüye dayanıklı konuşma tanıma

Sena ÖZTÜRK

2015

An experimental evaluation for fuzzy decision trees
Bulanık karar ağaçları için bir deneysel değerlendirme

Mohamad Dia ABDULKARİM

2015

Noise robust speaker recognition under unknown noise environment
Bilinmeyen gürültü çevre ortamında güvenli konuşmacı tanımlama

Gözde ÖZSERT YİĞİT

2016

Predicting the Admission Decision of a Participant to the School of Physical Education and Sports at Çukurova University by Using Different Machine Learning Methods Combined with Feature Selection
Çukurova Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokuluna başvuran adayların kabul edilip edilmeyeceğini nitelik seçme algoritmaları ile birleştirilmiş farklı makine öğrenme yöntemleri kullanarak tahmin etme

Derman AKGÖL

2016

Development of New Models Using Machine Learning Methods Combined with Different Time Lags for Network Traffic Forecasting
Farklı zaman gecikmeleri ile birleştirilmiş makine öğrenme yöntemleri ile internet trafik tahmin modellerinin geliştirilmesi

Abdurrahman Tolga YELTEKİN

2016

Stere calculation of trees laden vehicles by image processing methods
Ağaç yüklü araçların görüntü işleme destekli ster hesabı

Ayşe (AL) YELTEKİN

2016

A Filter-Based Feature Selection Method for Web Page Classification
Web sayfası sınıflandırması için filtre-tabanlı nitelik seçim yöntemi

Emre KILINÇ

2016

Estimation of sand ratio at soil by LDR sensors and intelligent algorithms
Topraktaki kum oranının LDR sensörleri ve akıllı algoritmalarla kestirimi

Yasin YUR

2017

Voice and data traffic modeling and prediction for a third generation mobile network using machine learning methods
Makine öğrenme yöntemleri kullanılarak üçüncü nesil mobil şebekelerdeki ses ve data trafikleri için ileri yönlü trafik tahmin modellerinin geliştirilmesi

Soner TÜRKOĞLU

2017

Developing oxygen amount prediction model of basic oxygen furnace steelmaking process with machine learning algorithms
Makine öğrenmesi algoritmaları ile bazik oksijen fırını çelik üretiminde oksijen miktarı tahminleme modeli geliştirilmesi

Fatma ÖZYURT

2017

Color quantization by partical swarm optimization algorithm, differential evolution algorithm and grey wolf algorithm
Parçacık sürüsü optimizasyonu algoritması, evrimsel fark algoritması ve bozkurt algoritması ile renk kuantalama

Mohid KHAN

2017

An automated computerized system for soil texture analysis by using laser and LDR sensors
Toprak bünyesi analizi için lazer ve LDR sensörlerle bilgisayarlı otomatik bir sistem

Boubacar SOW

2017

Prediction of Hamstring and Quadriceps muscle strength of athletes using machine learning methods
Farklı makine öğrenme yöntemleri ile Hamstring ve Kuadriseps kas gücü tahmini için egzersize dayalı olmayan yeni modellerin geliştirilmesi

Mohamed Bassirou CISSE

2017

Dimensionality Reduction for Web Page Classification
Web sayfası sınıflandırması için boyut azaltma

Ehsan Mohammed Ibrahim YASHAR

2018

Determination of the heart beats on single arm ECG signals by using computational methods
Hesaplamalı yöntemler kullanılarak tek kol EKG işaretleri üzerinde kalp ritminin belirlenmesi

Bole Wilfried TIENIN

2018

Cloud coverage prediction with deep learning methods
Derin öğrenme ile bulutluluk tahmini

Ebru ŞENYİĞİT SİNEKLİ

2018

Dynamic integral sliding mode control of an electromechanical system

Serkan ÖZTÜRK

2018

The effect of feature selection methods on deep convolutional neural networks
Derin evrişimsel sinir ağlarında özellik seçim yöntemlerinin etkisi

Cevher ÖZDEN

2018

The effects of preprocessing methods on prediction of traffic accident severity
Önişleme yöntemlerinin trafik kazalarının şiddetinin tahmini üzerine etkisi

Özge AKDOĞAN

2018

Effects of feature extraction techniques on classification of turkish texts
Nitelik çıkarımı yöntemlerinin türkçe metinlerin sınıflandırılmasına etkisi

Fatih Mehmet TAŞ

2018

Prediction of maximum muscular endurance time involving four stabilization exercises assessments using machine learning methods
Makine öğrenme yöntemlerini kullanarak dört stabilizasyon egzersizlerini içeren maksimum dayanıklılık süresinin tahminlenmesi

Murat Can YÜKSEL

2019

Development of a new software for network traffic prediction and forecasting using time series multilayer perceptron and feedback delays
Zaman serili çok katmanlı algılayıcı ve zaman gecikmeleri kullanılarak ağ trafiği tahmini için yeni bir yazılımın geliştirilmesi

Ammar Abbas ELMAS

2019

Investigation of single-rate triangular 3D mesh compression algorithms
Statik üçgensel 3 boyutlu örgü sıkıştırma algoritmalarının incelenmesi

Barış DİNÇ

2019

A hybrid approach for feature reduction
Öznitelik azaltma için hibrit bir yaklaşım

Özge BOZKURT

2019

Development of physical fitness prediction models for Turkish secondary school students using machine learning methods
Makine öğrenme yöntemleri kullanılarak türk ortaokul öğrencileri için fiziksel uygunluk tahmin modelleri geliştirilmesi

Hazem ABDULLAH

2019

Identity document image analysis using artificial intelligence techniques
Yapay zeka teknikleri kullanılan kimlik belgesi görüntü analizi

Funda GÜVEN

2019

Using text representation and deep learning methods for turkish text classification
Türkçe metin sınıflama için metin temsili ve derin öğrenme yöntemlerinin kullanımı

Ahmad Mones NAWAF

2019

Development of a new software for fabric defect detection and classification using image processing and machine learning methods
Görüntü işleme ve makine öğrenme yöntemleri kullanarak kumaş hata tespiti ve sınıflandırması

Erhan ÖZTÜRK

2019

Cyberbullying detection using text classification for turkish language
Türkçe dili için metin sınıflandırma kullanarak siber zorbalık tespiti

Mert ÇOPUR

2019

Modified recurrent convolutional neural networks for action recognition
Modifiye özyinelemeli konvolüsyonel sinir ağları ile hareket tanıma

Hala ABDULKADER

2019

Predicting maximal oxygen uptake using deep learning
Derin öğrenme ile maksimum oksigen tüketimi tahmini

Ferda Suna DÖKME

2019

Application of particle swarm optimization for computer aided diagnosis of diseases
Bilgisayar destekli hastalık teşhisi için parçaçık sürü optimizasyonu tekniğinin uygulanması